VysetreniKysucká nemocnica s poliklinikou Čadca vynakladá veľké úsilie na kvalitnejšie zabezpečenie včasnej diagnostiky ochorení u detských pacientov a o rozšírenie odbornej úrovne rádiologickej diagnostiky pomocou využitia zobrazovacích metód.

Svedčí o tom aj kúpa ultrazvukového prístroja pre detské oddelenie a jednotku intenzívnej starostlivosti. Ultrazvukový prístroj, ktorý sa nachádza na detskom oddelení,  bol obstaraný na základe elektronickej aukcie. Cena prístroja je 25 540 €.

Naše zdravotnícke zariadenie malo možnosť uchádzať sa o výzvu pre nemocnice, ktorá bola vyhlásená prostredníctvom charitatívneho projektu denníka Nový čas – SRDCE PRE DETI,  ktorý spravuje Nadácia Pontis. Vypracovalo projekt „Skvalitnenie zdravotnej starostlivosti včasnou diagnostikou u  detských pacientov“ na detskom oddelení a JIS. V tomto projekte sme sa uchádzali o finančné prostriedky na kúpu ultrazvukového prístroja a  získali grant vo výške 7 500 €. Cena prístroja je však podstatne vyššia. Pri jej splátkach nám pomohlo i občianske združenie Naša nemocnica v Čadci sumou 3 000 €, ktoré získalo z 2 % zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb. 

Nový ultrazvukový prístroj je prínosom nielen pre lekárov na detskom oddelení, ale i pre detských pacientov. Umožní im  urýchliť diagnostický proces u detských pacientov
s bolesťami brucha, poruchami činnosti a ochoreniami zažívacieho traktu, močového systému, alebo pri podozrení na rôzne ochorenia brušných orgánov ako sú pečeň, slezina, obličky, žlčník.

Včasnou diagnostikou sa prispeje k skoršiemu uzdraveniu detských pacientov, a taktiež pomôže aj pri vyšetrení v detskej konziliárnej ambulancii a v ústavnej pohotovostnej službe na oddelení. Vyšetrenie je neinvazívne, nebolestivé, nevystavuje pacienta pôsobeniu ionizujúceho žiarenia, možno ho kedykoľvek opakovať. Tvorí významnú súčasť diagnostického procesu v stanovení štádia ochorenia pri výbere vhodnej liečby a pri sledovaní jej účinnosti.

Za skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o detských pacientov patrí poďakovanie charitatívnemu projektu denníka Nový čas – SRDCE PRE DETI,  ktorý spravuje Nadácia Pontis.

Vďaka schválenému grantu a finančným prostriedkom z občianskeho združenia Naša nemocnica v Čadci a z iných zdrojov sme mohli zakúpiť ultrazvukový prístroj pre detské oddelenie a JIS.

Ing. Martin Šenfeld, MBA

      riaditeľ KNsP