Výberové konania

Riaditeľ KNsP Čadca so sídlom Čadca, Palárikova 2311, vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúci nutričný terapeut

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa
 • špecializácia v špecializačnom odbore liečebná výživa podľa prílohy č. 3, časti I Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,  spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len nariadenia  vlády)
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v manažmente vo fyziologickej a klinickej výžive podľa prílohy č. 4, časť I  nariadenia vlády vítaná
 • 5-ročná odborná prax

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, osobnostné predpoklady

Základná zložka mzdy 1000,- EUR mesačne + príplatok za riadenie

                                                                          + osobné ohodnotenie       

Ponúkame: stabilizačný program, dovolenku navyše a možnosť ubytovania

                                                            

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o zápise do registra vedeného Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov
 • súhlas žiadateľa so spracovaním svojich osobných údajov obsiahnutých v žiadosti a priložených v dokladoch podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • potvrdenie o dĺžke odbornej praxe

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť písomne v zalepenej obálke označenej – „Výberové konanie – vedúci nutričný terapeut“ na adresu:  Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Zamestnanecký odbor, Palárikova 2311, 022 16 Čadca najneskôr do 6. decembra 2019.

Kontaktná osoba: Ing. G. Širancová, č. tel.: 041/4604 310, 692

                                                            e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čadca, 15.11.2019