Výberové konania

Riaditeľ KNsP Čadca so sídlom Čadca, Palárikova 2311

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie primár Interného oddelenia I a JIS KNsP Čadca

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • špecializácia v internistickom odbore podľa prílohy č. 3, časti A písm. a), prípadne písm. b)  nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len nariadenia vlády)
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4, časti A  nariadenia vlády vítaná
 • 8-ročná prax v odbore

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti
 • morálna a občianska bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, osobnostné predpoklady
 • predloženie projektu riadenia a rozvoja Interného oddelenia I a JIS KNsP Čadca

Základná zložka mzdy: v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z.  minimálne 2098,- EUR.

Požadované doklady:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o zápise do registra lekárov vedeného Slovenskou lekárskou komorou
 • súhlas žiadateľa so spracovaním svojich osobných údajov obsiahnutých v žiadosti a priložených v dokladoch podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • potvrdenie o dĺžke odbornej praxe

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť písomne v zalepenej obálke označenej – „výberové konanie Interné odd. I. a JIS KNsP Čadca“  na adresu:  Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Zamestnanecký odbor, Palárikova 2311, 022 16 Čadca najneskôr do 4. októbra 2018.

Kontaktná osoba: Ing. G. Širancová, č. tel.: 041/4604 310, 692

Čadca, 13.9.2018