Právna úprava

1. Link na zákon o slobode informácií (zákon sa zobrazí v aktuálnom znení):

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20160701

Základné informácie

2. Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca (ďalej len „KNsP Čadca“) ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 2 zákona o slobode informácií, sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícii.

3. Všetky informácie KNsP Čadca sprístupňuje na základe podanej žiadosti o sprístupnenie informácie. Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií sa riadi zákonom o slobode informácií. Žiadosť musí byť podaná a vybavená v súlade so zákonom o slobode informácií.

Spôsob podania žiadosti o informácie

4. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

5. Žiadosť možno podať:

Náležitosti žiadosti o informácie

6.Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko,  názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

7. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.

Postup pri vybavovaní žiadosti o informácie

8. Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

9. Ak KNsP Čadca, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti KNsP Čadca bezodkladne oznámi žiadateľovi.

10. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, keď KNsP Čadca dostala postúpenú žiadosť od inej povinnej osoby.

11. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

12. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

13. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v bode 6. tohto dokumentu, KNsP Čadca bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

14. KNsP Čadca nesprístupní informácie, ktorých sprístupnenie je zákonom obmedzené (§§ 8 - 13 zákona o slobode informácií).

15. Žiadosť o poskytnutie informácie KNsP Čadca vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich (8) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 17 zákona o slobode informácií).

16. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti, najviac o osem (8) pracovných dní. Závažnými dôvodmi sú:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

17. Predĺženie lehoty KNsP Čadca oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty základnej lehoty na vybavenie žiadosti. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

18. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie (§ 16).

Postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií

19. Postup, ktorý musí KNsP Čadca dodržať pri vybavovaní iných žiadostí, sťažností návrhov a podaní, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať upravujú osobitné predpisy, napr. zákon č. 71/1967 Zb., zákon č. 9/2010 Z. z., zákon č. 576/2004 Z.z. v spojení so zákonom č. 578/2004 Z.z., a pod.

20. Návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie („iné podanie“) možno podať:

 • osobne: na sekretariáte riaditeľa alebo sekretariáte námestníkov riaditeľa, Palárikova 2311, 022 16 Čadca
 • písomne poštou na adresu: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca
 • e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

21. V zákonom stanovenej lehote bude iné podanie vybavené a podávateľovi daná odpoveď podľa formy podania a príslušného zákona s odôvodnením a oznámením ako bolo podanie vyhodnotené.

Opravné prostriedky a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o slobode informácií

22. Proti rozhodnutiu KNsP Čadca o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 ods. 3 (za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti). Odvolanie sa podáva KNsP Čadca, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

23. O odvolaní proti rozhodnutiu KNsP Čadca rozhoduje zriaďovateľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť.

24. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

25. Podanie odvolania proti rozhodnutiu KNsP Čadca ako povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie musí byť urobené podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“), nakoľko podľa § 22 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa naň vzťahujú ustanovenia Správneho poriadku.

26. Rozhodnutie odvolacieho orgánu o odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať súdom v konaní o žalobe podľa Správneho súdneho poriadku.

 

 

Poskytovanie/sprístupňovanie informácií podľa zákona

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 

 

S a d z o b n í k

úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

 

 1. 1.Za sprístupnenie informácie kopírovaním (čiernobiele)                                            0,17 € / 1 strana A4

(farebné kopírovanie sa v KNsP Čadca z technických dôvodov neposkytuje)

 

 1. 2.za sprístupnenie informácie e-mailom a telefonicky                                                   bezplatne

 

 1. 3.za sprístupnenie informácie občanom so zdravotným postihnutím                          bezplatne

 

 1. 4.za sprístupnenie informácie faxom                                                       podľa cenníka Slovak Telekom, a.s.

                                    

 1. 5.za sprístupnenie informácie poštou – poštové poplatky                      podľa cenníka Slovenská pošta, a.s.


 

 

Spôsoby úhrady nákladov:                                                                                 v hotovosti na dobierku

 

 

Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch alebo inými spôsobmi, poplatky sa určia podľa všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo prostriedkov.

 

Zmena sadzobníka v závislosti od nákladov vyhradená.