Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca je všeobecnou nemocnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v regióne Kysúc v zmysle platnej legislatívy na základe uzatvorených zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre obyvateľov spádového územia okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto ako aj ďalším pacientom, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť a bez takejto pomoci by bol ohrozený ich život alebo zdravie.

Predmetom činnosti KNsP je poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. V súčasnosti má 436 lôžok. Zabezpečuje činnosť pracovísk jednotiek intenzívnej starostlivosti v odboroch vnútorné lekárstvo, neurológia, pediatria, chirurgia, úrazová chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, neonatológia a 6 lôžok pre oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny. Zároveň poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v Dome ošetrovateľskej starostlivosti pre obyvateľov nielen Žilinského kraja.

Význam KNsP je determinovaný lokalizáciou v prihraničnom regióne s Poľskou republikou a Českou republikou (Euroregión Beskydy) a množstvom regionálnych, ale aj celoslovenských významných centier turistického ruchu. V súčasnej dobe je KNsP situovaná v troch hlavných budovách – pavilónoch a viacerých technicko – hospodárskych objektoch.