Etický kódex zamestnanca je súhrn pravidiel a usmernenia činnosti zamestnancov KNsP Čadca k rozvoju morálneho správania.

Zamestnanec:

 • vykonáva svoje povolanie svedomito, čestne v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi organizácie,
 • za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach je nezávislý, zodpovedný, spoľahlivý,
 • vystupuje voči klientom korektne a úctivo,
 • poskytuje pravdivé, včasné, úplné, zrozumiteľné a kvalifikované odborné informácie,
 • výstupy do médií, ktoré sa priamo týkajú KNsP, v predstihu konzultuje s vedením organizácie,
 • rešpektuje právo klientov na slobodný prístup k informáciám v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • musí si byť vedomý svojho postavenia v organizácii a svojho vplyvu na okolie,
 • každý zamestnanec má právo na výhradu vo svedomí,
 • môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s predmetom činnosti zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom,
 • zachováva mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom klientov v súlade so zákon
  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zamestnanec má právo:

 • požiadať zamestnávateľa alebo ním poverenú fyzickú osobu o vydanie predbežného stanoviska, či určité konanie alebo nekonanie pri výkone práce vo verejnom záujme je v rozpore s povinnosťami a obmedzeniami, ktoré ustanovuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • predkladať návrhy zvyšujúce efektivitu práce, t. j. návrhy, ktorými môže prispieť k akémukoľvek zlepšeniu činnosti KNsP, aby nepoškodil jej povesť a dobré meno.

Zamestnanec je povinný:

 • dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy KNsP Čadca a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť,
 • konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť jeho konania a rozhodovania,
 • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce, a ktoré v záujme organizácie nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec,
 • dbať o svoj odborný rast a sústavne sa vzdelávať,
 • zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by sa úmyselne spôsobila finančná ujma Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci,
 • dbať a šíriť dobré meno organizácie a ochranu jej záujmov, v prípade problémov a nezrovnalostí alebo nedostatkov – ich riešiť priamo so svojím zamestnávateľom a nie prostredníctvom tretej osoby alebo médií vrátane elektronických a sociálnych sietí,
 • nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru,
 • zabezpečiť hospodárne a účelné využívanie, ktoré boli zamestnancovi zverené,
 • oznámiť nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, prípadne orgánu činnému v trestnom konaní stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo v užívaní KNsP  Čadca,
 • dodržiavať bezpečnostné predpisy,
 • ochraňovať počítačové vybavenie vrátane hardvéru a softvéru a využívať ich len na pracovné účely,
 • poukázať na porušovanie etického kódexu.

 Zamestnanec má zakázané:

 • riadiť sa osobným prospechom - prijímať alebo požadovať finančné dary alebo iné dary od kohokoľvek, alebo navádzať iného na poskytovanie finančných darov alebo iných darov v súvislosti a pri výkone práce vo verejnom záujme, okrem bežných a obvyklých vecných darov ako sú napr. reklamné, marketingové predmety najviac však do hodnoty 20,00 EUR. Za dar sa považujú okrem peňazí, vecných darov a iných materiálnych darov aj akékoľvek služby alebo účasť na podujatiach, ktorých využitie je bezplatné.
 • zneužívať výhody vyplývajúce z výkonu práce, a to ani po skončení výkonu týchto prác,
 • poskytovať nepravdivé vyhlásenia súvisiace s výkonom práce v organizácií,
 • znevažovať organizáciu svojim správaním a rétorikou,
 • rozširovať nepravdivé informácie poškodzujúce meno Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca.

Zamestnanec vo vzťahu k ostatným zamestnancom je povinný:

 • dodržiavať zásady spoločenskej etiky bez prejavu nadradenosti,
 • zachovávať dôvernosť údajov o výške vlastných príjmov a príjmov ostatných zamestnancov,
 • nezneužívať prístup do informačných systémov vo vzťahu k osobným údajom ostatných zamestnancov,
 • udržiavať a posilňovať na pracovisku zdvorilé a korektné vzťahy,
 • ochotne spolupracovať v záujme dosiahnutia pracovných cieľov,
 • rešpektovať súkromie ostatných zamestnancov na pracovisku, aj v osobnom živote,
 • poskytovať pomoc služobne mladším zamestnancom,
 • predchádzať konfliktom, resp. včas poukázať na konflikt, ktorý by mohol prerásť do kritických situácií.

Vedúci zamestnanec vo vzťahu k podriadeným zamestnancom je povinný:

 • byť vzorom pre ostatných zamestnancov v správaní, konaní a prístupoch k pracovným povinnostiam,
 • bezodkladne a konštruktívne riešiť vzniknuté konflikty,
 • neznevažovať zamestnancov a ich prácu verejne, hodnotiť zamestnancov individuálne, v prípade zistenia neuspokojivého plnenia pracovných povinností zamestnanca upozorniť na ich odstránenie,
 • postupovať pri odmeňovaní v súlade so mzdovým poriadkom KNsP Čadca a zamestnanca informovať o spôsobe hodnotenia,
 • poskytovať podriadeným zamestnancom včas všetky informácie a podklady potrebné na výkon ich činnosti,
 • motivovať zamestnancov,
 • preukázateľne oboznámiť zamestnancov s týmto etickým kódexom.

Spoločné ustanovenia

Vedúci zamestnanci zabezpečia oboznámenie sa každého zamestnanca s týmto etickým kódexom a povinnosťou jeho dodržiavania.

Porušenie etického kódexu v KNsP Čadca bude postihované podľa závažnosti porušenia a môže mať za následok disciplinárne a pracovnoprávne opatrenia v súlade s platnými predpismi.

Etický kódex KNsP  Čadca nadobúda účinnosť 05.02.2015

Ing. Martin Šenfeld, MBA

riaditeľa KNsP