V dňoch 09.07.– 10.07.2018 sa v Kysuckej nemocnici s poliklinikou uskutočnil recertifikačný audit. Na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO 9001 : 2016/ ISO 9001 : 2015 bol Kysuckej nemocnici s poliklinikou vydaný certifikát kvality, ktorý dokumentuje, že bol zavedený a aplikovaný systém manažérstva kvality v oblasti špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, rýchlej zdravotnej pomoci, lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečovaním individuálne pripravovaných liekov a súvisiace poradenstvo.

 Certikom