001 otv i15. mája 2020 boli v  nemocnici slávnostne otvorené zrekonštruované jednotky intenzívnej starostlivosti interného oddelenia a oddelenia úrazovej chirurgie.

Obe jednotky intenzívnej starostlivosti boli poslednými, ktoré od začiatku prevádzky neprešli rekonštrukciou. Ich rekonštrukcia už bola nevyhnutná, nakoľko nespĺňali náročné kritéria na priestorové a materiálno-technické vybavenie.

V novovybudovaných priestoroch u oboch jednotiek intenzívnej starostlivosti boli vykonané povrchové úpravy stropov, stien, podláh, nainštalované rozvody vzduchotechniky  s montážou exteriérových vzduchotechnických jednotiek, nainštalované elektrické požiarne signalizácie, hlasové požiarne signalizácie a prevedená kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže (PC). Pri lôžkach pacientov boli namontované stropné mosty a lôžkové rampy so zabudovanými novými rozvodmi elektroinštalácie a medicinálnych plynov.

V rámci rekonštrukčných prác  došlo tiež  k zmene dispozičných riešenía k rozšíreniu lôžkových kapacít -   na internej JIS zo 6 na 8 lôžok a úrazovej JIS zo 4 na 5 lôžok.

Obe jednotky intenzívnej starostlivosti sú veľmi dôležité, nakoľko každá z nich zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť vo svojom odbore. Interná JIS intenzívnu starostlivosť pacientom s ohrozením vitálnych funkcií, akútnym stavom širokého spektra ochorení vnútorného lekárstva, JIS úrazovej chirurgie zasa komplexnú zdravotnú starostlivosťo úrazové a poúrazové stavy.

Modernizáciou priestorov jednotiek intenzívnej starostlivosti došlo nielen k úprave celkového vzhľadu,  ale aj k zabezpečeniu vyššej formy poskytovania zdravotnej starostlivosti s možnosťou podpory liečby prostredníctvom modernej  prístrojovej techniky.

Poďakovanie patrí vedeniu VÚC, ako aj poslancom ŽSK za schválenie  finančných prostriedkov.